Page 9 - Podrecznik_VII_SP_2022
P. 9

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić,
        aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest
        Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowie-
        dział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz
        miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszyst-
        kiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj,
        co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy
        młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mt 19,16-22).


       Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznawali, służyli Mu, miłowali Go i osiągnęli życie wieczne.


           NAUCZANIE KOŚCIOŁA


        Katechizm Kościoła Katolickiego naucza:
        „Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś,
        ale kimś. Jest zdolny poznać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz
        tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwór-
        cą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać” (KKK 357).

        Człowiek jest zobowiązany do budowania wspólnoty miłości z innymi osobami i przymierza
        z Bogiem.


        Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych YOUCAT podaje:
        „Jesteśmy na ziemi, aby poznać i kochać Boga, zgodnie z Jego wolą czynić dobro i pewnego dnia
        pójść do nieba” (YOUCAT 1).


        Ojciec Święty Jan Paweł II stwierdza:
        „Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego by-
        towania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyro-
        dzonego powołania ukazuje wielkość i wartość ludzkiego życia” (Evangelium vitae, 2).

           Człowiek jest powołany do pełni życia w wieczności i tylko
           on może wejść w relację przyjaźni ze swoim Stwórcą.
                                        Jak dziękujesz

           POMYŚL                          Bogu za dar życia?
                                    W jaki sposób okazujesz szacunek
           Człowiek, żyjąc w jedności z Bogiem, ro-     sobie i innym?
           zumie sens i cel swego istnienia.           Jak prosisz Boga o pomoc w osią-
                                      gnięciu szczęścia wiecznego?
             W DOMU

           Napisz, jakimi wartościami powinniśmy kierować
           się w swoim życiu.

          POMÓDL SIĘ

           Panie Boże, pomóż mi pełnić Twoją wolę.


           ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ      1. Co wyróżnia człowieka od innych stworzeń?
      2. Do czego powołany jest człowiek?
                                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14